dimarts, 5 de desembre de 2017

TEMPS D'AVALUACIÓUna companya de la inspecció educativa en una ocasió em va dir: “diguem com avalues i et diré com ensenyes”. La cita no és seva (crec) i ja ha plogut des de llavors. Però si ho esmento és perquè hi ha un abans i un després. Recordo la frase i el context,  i ha estat una constant des d’aquell moment la anàlisi i la reflexió en relació al tema.
Mostra d’això n’és l’etiqueta avaluació del blog que recull bona part de les reflexions.
Recull del tema avaluació.
 


Ara que som en temps d’avaluació em sembla oportú parlar-ne. Al tema de la coavaluació tractat recentment s’afegeix a determinat nivell l’autoavaluació.
Una simple cerca mostra característiques i virtuts d’aquesta pràctica:

Mentre el subjecte s’autoavalua a si mateix estarà prenent a les seves mans el procés de valoració de les seves pròpies conductes, idees i coneixements. Tot i que aquesta eina de vegades és discutida quant a l'objectivitat que pot resultar del fet d’haver-se d’autoavaluar, no es pot negar la importància que en resultarà en cas que l'individu la realitzi amb absoluta honestedat.
Aquesta pràctica ajuda els alumnes a conèixer tant les seves febleses com a fortaleses, i per tant ser protagonistes dels seus propis assoliments. El docent és qui introdueix l’alumne en el maneig de les tècniques perquè ell mateix pugui arribar a bon port.Així mateix, és important que els propis docents se sotmetin a l'autoavaluació per conèixer si el procés educatiu encarat és el convenient o si necessita alguna modificació.
                                                                                                                                    Font: viquipèdia.


Amb tant evidents avantatges seria imperdonable iniciar o descobrir ara l’autoavaluació. De fet son moltes les ocasions en que l’he fet servir i amb prou èxit. Ara però l’activitat fruit de la seva reiterada aplicació ha arribat a un punt de perfeccionament que crec destacable. Aquesta n’ha estat l’evolució : 

  1. Versió simple: Pregunta a l’alumnat a l’aula en relació a la seva opinió de com ha anat el trimestre, unitat o bloc de contingut. El professor en pren nota i punt.
  2. Versió simple millorada: Previ a la valoració en veu alta del cas anterior, el professor fa una breu descripció dels aspectes concrets a considerar, es dir l’alumne te una petita guia. El professor en pren nota i punt. 
  3. Versió d’autoavaluació ponderada: la ponderació consisteix en afegir al sistema anterior un feedback. Una informació de retorn de quina és la valoració del professor dels mateixos aspectes exposats. 
  4. Versió ponderada privada i valorada: El procés d’autoavaluació evoluciona cap a la privacitat, s’exclou la manifestació pública tant dels aspectes a valorar com de les valoracions. Realitzant-se aquests dos passos via telemàtica. Especialment important en aquesta versió és que hi ha constància escrita dels aspectes a valorar fet que possibilita la reflexió i no obliga a una resposta immediata i/o condicionada pel “públic”. Aquesta versió va inclou  la valoració  ponderada de  les opinions: la puntuació coincident entre el professor i  l’alumne ( amb un marge d’error d’un punt* ) suposa un  % X al còmput d’avaluació.                                              * Aquest marge pretén salvaguardar / respectar  la diferent visió o punt de vista existent entre l’alumne, generalment autocomplaent i el del professor: més exigent. 
  5. Versió 2017: a totes les millores que s’han anat introduint ( privacitat, informació prèvia, ponderació, etc... ) al mecanisme d’autoavaluació se li ha introduït un canvi de format molt important i transcendent. El format actual per a l’alumnat de 1r de batxillerat és el següent: 
 
La divisió de l’autoavaluació en 8 preguntes, quan a les versions anteriors tot és concentrava en un únic valor, permet una millor discriminació de cada aspecte a valorar, tant pel que fa a l’alumne al respondre com per al professor, que ho analitza de forma global i ara també parcial.

L’enregistrament de les respostes ( que poden ser limitades o no ) afegeix al feedback inicial una informació permanent i revisable, durant cada moment d’avaluació trimestral, ( us que li dono a l’autoavaluació ) com també al llarg de tot el curs com a eina per reconduir el procés.

El format escollit, de diverses opcions de resposta que ofereix l’aplicació del qüestionari de moodle, per una banda delimita les respostes possibles, a més les valora en el percentatge desitjat assenyalant-ne el grau de correcció ( total o parcial ). En definitiva un feedback immediat, de cada resposta i del conjunt.

FINALMENT I EN REFERÈNCIA A LA IMATGE EMPRADA L’AUTOAVALUACIÓ NO ÉS ALTRA COSA QUE MIRAR-SE AL MIRALL ( ACCIÓ NECESSÀRIA DE TANT EN TANT ) AMB EL MÈTODE O SISTEMA EL MÉS PERFECTE POSSIBLE.

No negaré que la darrera versió em satisfà, però segurament hi ha marge de millora com en tot.

 


dilluns, 4 de desembre de 2017

COAVALUACIÓ 2 ( professor + família )


Tots junts: alumnes, pares i professors.

Aquesta entrada era un compromís contret en parlar per primera vegada d’aquest tema. 


Ara, en ple procés d’avaluació del primer trimestre estic en condicions de fer una primera ( n’hi haurà d’altres ) valoració.

1r aspecte a valorar
Relació existent entre:  alumnes a avaluar, alumnes que presenten tasques i famílies que participen a la coavaluació.
Dels 81 alumnes a avaluar, 37 lliuren les tasques del trimestre (46 %), i d’aquests 24 famílies (65 %) participen a la coavaluació.
La conclusió d’aquest primer aspecte son uns modestos percentatges, especialment preocupant el 46% de presentació pel que comporta a l’avaluació.
En referència, però, al tema de la coavaluació s’ha de dir que pràcticament el 100 %  dels que hi participen lliuren la feina, fet que juntament amb altres aspectes ( més d’aula ) fa que tinguin èxit a l’avaluació.
La qual cosa em porta a afirmar que la premissa: a pares compromesos i participatius alumnes exitosos és molt certa. En aquesta ocasió al 100 %.

2n aspecte a valorar: 
Què han transmès les famílies amb les seves valoracions ? Hi ha coincidència amb la visió del professor o les famílies van per lliure ?
Un parell de dades serviran per respondre aquestes preguntes. En cap de les valoracions fetes hi ha total desacord entre família i professor. De les 24 coavaluacions rebudes a 12 hi ha lleugers desacords o visions diferents, que poden ser a la baixa o a l’alça.
La conclusió d’aquest segon apartat no pot ser més positiva: 50 % de coincidència total i al 50 % restant hi ha lleugeres diferències. 

Per tancar el tema de moment ( ja que continuarà ) un parell de missatges:

  1. Als que no han participat: a la vista de les dades i dels resultats emplaçar-los a fer-ho, al moodle del curs ho trobareu. 
  2. Als que han participat, a més d’animar-los a seguir, per millorar la proposta crec que seria bo fer partícips als seus fills de les valoracions que facin ( alguns ho han fet i aporta avantatges complementaris ).
SI BE QUANTITATIVAMENT EL RESULTAT DE L’EXPERIMENT ÉS MILLORABLE, QUALITATIVAMENT ÉS TREMENDAMENT EFICAÇ. PER TANT MENTRE SIGUI ÚTIL L’EXPERIÈNCIA CONTINUARÀ ...